Rodzaje i terminy spraw rozpoznawanych przez Kolegium

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

   Sprawy przyjmowane są głównie w formie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia. Zgodnie zaś z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, odwołania i zażalenia wnosi się do kolegium za pośrednictwem organu, który daną decyzję lub postanowienie wydał. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy to kolegium wydało decyzję jako organ I instancji - wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do kolegium (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

   Kolegia działają na podstawie wielu ustaw zawierających normy prawa administracyjnego materialnego, w szczególności Kolegia są właściwe - jako organy odwoławcze - w sprawach:
- zezwoleń na sprzedaż alkoholi
- gospodarki nieruchomościami, w tym:
a.podziały nieruchomości
b.aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste
c.opłaty adiacenckie
- ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
- podatków i opłat lokalnych
- pomocy społecznej
- ochrony środowiska
- dodatków mieszkaniowych
- ruchu drogowego
- dróg publicznych
- ochrony zwierząt
- zbiórek publicznych.
- świadczenia rodzinne.
- ochrony przyrody.
- działalność gospodarcza.
- zasiłki rodzinne.
- stypendia szkolne.
d. zwrotu podatku akcyzowego zawartą w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

   Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Załatwianie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu:
- 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy (art. 35 §3 kpa),
- 2 miesięcy - sprawy podatkowej (art. 139 §3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa),
licząc od dnia wpływu kompletu akt.
   W terminach określonych w ustawach szczególnych rozpatrywane są sprawy dotyczące między innymi:
- dostępu do informacji publicznej,
- skarg powszechnych,
- ochrony zwierząt.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie
Data utworzenia:2018-11-15
Data publikacji:2018-11-15
Osoba sporządzająca dokument:Danuta Opalińska
Osoba wprowadzająca dokument:Andżelika Syniec-Kot
Liczba odwiedzin:3296